Carmelite Sisters – Celebration for feast of St. Therese of the Child Jesus

Email item Email item Print item Print item

Carmelite Sisters - feast of St. Therese of the Child JesusLater this month, the Carmelite Missionary Sisters of St Therese of the Child Jesus in Kercem, will be commencing the celebrations for the Feast of St. Therese of the Child Jesus, in the Chapel of the Carmelite Sisters Kercem, Gozo.

Feast celebrations will be held between Thursday, the 21st of September and Saturday, the 30th of September.

The programme of events which is in Maltese is shown below:

Il-Hamis 21 ta’ Settembru: Bidu tan-Novena

Fis-6.45am: Kuljum (Barra fejn hemm indikat mod iehor) Quddiesa bil-kant, Litanija ta’ Santa Terezina, u Barka Sagramentali. Il-funzjoni tan-novena tintemm bl-innu popolari “Ckejkna Santa Terezina”.

Il-Gimgha 22 ta’ Settembru: Jum il-Vokazzjonijiet

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant. Isir talb ghall-vokazzjonijiet sacerdotali u religjuzi. Nitolbu b’mod partikulari ghas-Sorijiet taghna li fil-gimghat li gejjin ser jibdew hidma vokazzjonali fid-Dar ta’ Birkirkara, Malta. Wara, Litanija ta’ Santa Terezina, u Barka Sagramentali.

Is-Sibt 23 ta’ Settembru : Jum il-Morda u l-Anzjani.

Fis-7.00am: Mons. Carmelo Borg imexxi quddiesa bit-Tifhir ta’ Sbih il-Jum integrat li fiha jsir it-Tberik tal-Ward ta’ Santa Terezina li matul il-granet tan-novena jitqassam lill-morda tal-parrocca.

Il-Hadd 24 ta’ Settembru : Jum is-Sorijiet Karmelitani

Fis-7.00am: Quddiesa bl-omelija u bit-Tifhir ta’ Sbih il-Jum integrat. Il-quddiesa tkun b’sufragju tas-Sorijiet Karmelitani mejtin. Wara Litanija ta’ Santa Terezina u Barka Sagramentali.

Fis-6.00pm: Siegha Adorazzjoni li titmexxa mis-Sorijiet. Isir talb ghall-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Karmelitani Missjunarji ta’ Santa Tereza tal-Bambin Gesu`.

It-Tnejn 25 ta’ Settembru : Inawgurazzjoni tas-Sena Skolastika fl-Iskola Santa Tereza.

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant, Litanija ta’ Santa Terezina u Barka Sagramentali.

Fit-8.15am: Fl-Iskola Santa Tereza, Talba ta’ filghodu u diskors qasir mill-Kap tal-Iskola Sr Lucy Vella. Wara jsir it-tberik ritwali tat-tfal minn Mons. Carmelo Borg, Direttur Spiritwali, li jwassal ukoll il-messagg tieghu lill-istudenti u lill-ghalliema fl-okkazjoni tal-bidu tas-sena skolastika.

It-Tlieta 26 ta’ Settembru: Jum ta’ Talb ghall-Missjunarji

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant. Isir talb lil Santa Terezina Patruna tal-Missjonijiet ghall-missjunarji Kattolici kollha li, fost tant perikli u b’hafna sagrificcji, qed ixandru l-Ahbar it-Tajba mal-erbat irjieh d-dinja. Wara, Litanija ta’ Santa Terezina u Barka Sagramentali.

L-Erbgha 27 ta’ Stettembru: Jum it-Tfal

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant, Litanija ta’ Santa Terezina, u Barka Sagramentali.

Fid-9.00am: Quddiesa bl-omelija ghat-tfal tal-Iskola Santa Tereza li titmexxa mill-Kappillan il-Kan. Dun Brian Mejlak.

Fis-6.30pm: Celebrazzjoni tal-kelma u prezentazzjoni tat-tfal lil Santa Terezina li titmexxa minn Dun Franklin Vella, Kollaboratur Parrokkjali.

Il-Hamis 28 ta’ Settembru : Jum Il-Benefatturi.

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant li tkun ghall-benefatturi hajjin u b’sufragju tal-benefatturi mejtin tas-Sorijiet Karmelitani, Litanija ta’ Santa Terezina, u Barka Sagramentali.

Il-Gimgha 29 ta’ Settembru: Lejlet il-Festa.

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant.

Fis-6.30pm: Espozizzjoni tas-SSmu Sagrament, Kant tal-Ghasar, Litanija ta’ Santa Terezina, u Barka Sagramentali.

Is-Sibt 30 ta’ Settembru: Jum il-Festa u Jum it-Terzjarji

Fis-7.00am: Ufficcju tal-Qari u kant tas-Salmi ta’ Sbih il-Jum.

Fil-5.30pm: Ghasar tal-festa ta’ Santa Terezina u talb tat-Terzjarji li jitmexxa minn Patri Alex Scerri O. Carm, Rettur tas-Santawarju Bazilika tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta.

Fis-6.00pm : Mons. Carmelo, Borg Kappillan tas-Sorijiet, imexxi quddiesa koncelebrata solenni. Jaghmel l-omelija tal-okkazjoni Dun Gabriel Gauci, Vici-Rettur tas-Seminarju Magguri ta’ Ghawdex. Wara Innu, Antifona, u Barka Sagramentali.

Dawk kolha li jattendu ghal din ic-celebrazzjoni festiva wara jkunu mistiedna ghall-bibita fis-sala tal-Iskola Santa Tereza.

Il-kant matul in-novena jitmexxa mis-Sorijiet Karmelitani, waqt li nhar il-festa jitmexxa mill-Kor “Stella Maris” li jkun taht id-direzzjoni ta’ Mro Carmel P. Grech.

F’jum il-Festa l-Kappella ta’ Santa Terezina tkun miftuha l-gurnata kollha.

  • Permalink: Carmelite Sisters – Celebration for feast of St. Therese of the Child Jesus
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *