Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary celebration

Email item Email item Print item Print item

Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary celebrated at LunzjataNext week Gozo will be celebrating the Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary in Lunzjata together with St Joseph, between the 16th to the 25th of March.

There will be a programme of events taking place to mark the occasion.

In 1370 the chapel dedicated to the Annunciation of Our Lady in Lunzjata became part of a royal benefice administered by the Aragonese king from Sicily and later by the Grand Master of the Order of St. John in Malta.

The present chapel in Lunzjata was rebuilt early in the 18th century, although some parts of it had to be reconstructed after the Second World War.

The main altarpiece was painted by Fra Lucas Garnier and it is the only painting by this artist in Gozo. It is also one of the very few existing in Malta. This replaced an earlier painting by Bartolomeo Garagona (1584-1614).

The chapel, partly triglodytic, still retains some features typical of late medieval chapels.

In 1954 Joseph Farrugia donated a statue of the Annunciation of Our Lady to the chapel. This was sculpted by the Gozitan artist Wistin Camilleri Cauchi (1885-1979).

The programme, which is in Maltese, is shown in full below:

Vergni Marija Annunzjata u ta’ San Guzepp Gharus tal-B.V.M. fil-Knisja tal-Lunzjata Ghawdex

16-25 ta’ Marzu 2017.

Il-Hamis 16 ta’ Marzu : Bidu tan-Novena.

Fl-4.10pm: Fl-4.10pm: Ruzarju.

Fl-4.30pm: Quddiesa bil-kant, Kurunella f’gieh il-Vergni Marija Annunzjata u Barka Sagramentali.

Il-Gimgha 17 ta’ Marzu: Jum il-Familja.

Fl-4.10pm: Ruzarju tal-Familja li jitmexxa mill-familja ta’ Mario u Joanie Sciberras.

Fl-4.30pm: Quddiesa bl-omelija dwar San Guzepp Gharus tal-B.V.M. minn Dun Joe Calleja, Kurunella, u Barka Sagramentali.

Is-Sibt 18 ta’ Marzu : Jum il-Vokazzjonijiet.

Fl-4.10pm: Ruzarju u talba ghall-vokazzjonijiet Sacerdotali u Religjuzi.

Fl-4.30pm: Quddiesa minn Mons. Karm Borg bl-omelija dwar San Guzepp mid-Djaknu Carl Scerri. Wara, Kurunella u Barka Sagramentali.

Il-Hadd 19 ta’ Marzu : Lejlet il-Festa ta’ San Guzepp

Fl-4.10pm: Ruzarju bil-Litanija ta’ San Guzepp

Fl-4.30pm: Quddiesa minn Mons. Karm Borg bl-omelija dwar San Guzepp mid-Djaknu Carl Scerri. Wara, Kurunella, Antifona, u Barka Sagramentali.

It-Tnejn 20 ta’ Marzu : Festa ta’ San Guzepp (Trasferita)

Fit-3.30pm: Espozizzjoni Solenni tas-SS.mu Sagrament u Adorazzjoni.

Fl-4.10pm: Ruzarju bil-Litanija ta’ San Guzepp

Fl-4.30pm: Quddiesa bl-omelija dwar San Guzepp minn Mons. Joseph Bezzina, Kurunella, Antifona, u Barka Sagramentali.

It-Tlieta 21 ta’ Marzu : Jum il-Bdiewa ta’ Wied il-Lunzjata.

Fl-4.10pm: Ruzarju.

Fl-4.30pm: Mons. Karm Borg imexxi quddiesa bis-sehem tal-bdiewa li jahdmu l-art f’Wied il-Lunzjata. Fi tmiem il-quddiesa ssir Celebrazzjoni tal-Kelma u tberik ritwali tal-bdiewa u tal-ucuh tar-raba’ f’Wied il-Lunzjata. Il-funzjoni tkun animata mill-Grupp tal-Kitarri tal-Parrocca ta’ Kercem immexxi minn Emma Micallef.

TRIDU

L-Erbgha 22 ta’ Marzu: Jum il-Benefatturi.

Fl-4.10pm: Ruzarju u talb ghall-benefatturi tal-Kappella hajjin u mejtin.

Fl-4.30pm: Quddiesa bl-omelija dwar Marija Annunzjata minn Mons. Paolo Cardona, ir-Rettur il-gdid ta’ Santa Lucija. Mistiedna specjali ghal din il-funzjoni il-komunita` ta’ Santa Lucija.Wara Kurunella u Barka Sagramentali.

Il-Hamis: 23 ta’ Marzu : Jum L-Iskola Santa Tereza

Fid-9.30am: Pellegrinagg lejn il-Lunzjata bix-xbieha ta’ Marija Annunzjata mill-Iskola Santa Tereza li din is-sena qed tfakkar is-60 SENA mill-Inawgurazzjoni taghha. Sittin tifel u tifla, igorru f’idejhom 60 xama’ hamra li joffruha lill-Annunzjata meta jaslu fil-Kappella iddedikata lilha. Il-pellegrinagg huwa simbolu tal-mixja ta’ 60 SENA li matulhom l-Iskola Santa Tereza tat kontribut tassew siewi fil-qasam edukattiv fil-gzira ta’ Ghawdex.

Fid-9.45am: Id-Direttur Spiritwali tal-Iskola Santa Tereza, Monsinjur Karm Borg, imexxi quddiesa bhala ringrazzjament lil Alla ghall-grazzi li xerred fuq l-Iskola S. Tereza matul l-ahhar 60 SENA.

Fl-4.10pm: Ruzarju.

Fl-4.30pm: Quddiesa bl-omelija dwar Marija Annunzjata mill-Kappillan Dun Michael Said li jmexxi pellegrinagg mill-parrocca tal-Munxar. Wara Kurunella u Barka Sagramentali.

Fil-5.30pm: Kuncert Korali ta’ Muzika Sagra mill-Kor Regina Angelorum tal-Parrocca Arcipretali taz-Zebbug, imtella’ f’kollaborazzjoni mac-Centru tal-UNESCO ghall-Edukazzjoni Xjenza u Kultura

Il-Gimgha 24 ta’ Marzu: Lejlet il-Festa.

Fl-4.10pm: Ruzarju.

Fl-4.30pm: Translazzjoni tar-Relikwa tal-Madonna u Quddiesa bl-omelja dwar il-Vergni Marija Annunzjata li titmexxa minn Mons. Tarcisio Camilleri, Vigarju Generali. Wara, Kurunella, Antifona Gabriel Angelus, u Barka Sagramentali.

IS-SIBT 25 TA’ MARZU : JUM IL-FESTA U JUM IL-HAJJA

Quddies: fis-6.00; fis-7.30; fit-8.30; fid-9.30; fil-10.30; fil-11.30am; fit-3.00pm; fl-4.30; fil-5.30; fis-7.00pm

Fis-6.00am: Quddiesa minn Mons. Rettur Karm Borg bis-sehem tas-Sorijiet Karmelitani li din is-sena qed ifakkru s-60 SENA tal-prezenza taghhom f’Ghawdex.

Fis-6.30am: Tifhir ta’ Sbih il-Jum li jitmexxa mis-Sorijiet Karmelitani.

Fit-8.30am: Pellegrinagg mill-parrocca ta’ Ghajnsielem.

Fl-10.30am: Pellegrinagg mill-parrocca taz-Zebbug.

Fil-11.30am: Pellegrinagg mill-parrocca tal-Gharb.

12.15pm-3.00pm: Adorazzjoni. Nikkontemplaw u naduraw fis-skiet il-misteru kbir tat-Tnissil ta’ Gesu`fil-guf tal-Vergni Marija fil-mument tat-Thabbira tal-Anglu.

Fit-3.00pm: Pellegrinagg mill-parrocca tax-Xaghra.

Fl-4.30pm: Pellegrinagg mill-komunita` tal-Knisja tar-Raghaj it-Tajjeb (Victoria).

Fil-5.30pm: Quddiesa Koncelebrata Solenni bl-omelija dwar l-Imqaddsa Vergni Marija Annunzjata li titmexxa mill-Ecc. Tieghu Mons. Mario Grech Isqof ta’ Ghawdex, Supplika favur il-Hajja lil Marija Annunzjata, Antifona Gabriel Angelus, u Celebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali. Mistiedna specjali d-Direzzjoni tad-Dar Guzeppa Debono, dawk l-ommijiet li qed jistennew tarbija, u dawk in-nisa li jixtiequ jsiru ommijiet.

Fis-7.00pm: Quddiesa b’sufragju tal-eks Rettur Mons. Guzeppi Azzopardi u l-familjari li titmexxa mill-Kappillan ta’ Kercem il-Kan. Dun Brian Meylak.

Fil-funzjonijiet principali tal-festi ta’ S. Guzepp u tal-Vergni Marija Annunziata, il-muzika tkun taht id-direzzjoni ta’ Mro Carmel P. Grech.

OPRI GODDA

Legiju skolpit fl-injam u ndurat ghal fuq l-artal-mejda.

Erba’ Fjuretti tal-ganutell ghal mal-pedistall tal-Istatwa tal-Lunzjata.

Stallazzjoni ta’ luminazzjoni ghan-nicca tal-Lunzjata.

Stallazzjoni ta’ luminazzjoni ghan-nicca ta’ San Guzepp.

  • Permalink: Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary celebration
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *