Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary celebrated at Lunzjata

Email item Email item Print item Print item

Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary celebrated at LunzjataGozo will be celebrating the Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary in Lunzjata together with St Joseph, between the 28th of March to the 4th of April. A programme of events will be taking place to mark the occasion.

In 1370 the chapel dedicated to the Annunciation of Our Lady in Lunzjata became part of a royal benefice administered by the Aragonese king from Sicily and later by the Grand Master of the Order of St. John in Malta.

The present chapel in Lunzjata was rebuilt early in the 18th century, although some parts of it had to be reconstructed after the Second World War.

The main altarpiece was painted by Fra Lucas Garnier and it is the only painting by this artist in Gozo. It is also one of the very few existing in Malta. This replaced an earlier painting by Bartolomeo Garagona (1584-1614).

The chapel, partly triglodytic, still retains some features typical of late medieval chapels.

In 1954 Joseph Farrugia donated a statue of the Annunciation of Our Lady to the chapel. This was sculpted by the Gozitan artist Wistin Camilleri Cauchi (1885-1979).

The programme, which is in Maltese, is shown in full below:

Vergni Marija Annunzjata u ta' San Guzepp Gharus tal-B.V.M. fil-Knisja tal-Lunzjata Ghawdex

28 ta' Marzu – 4 ta'April 2016

It-Tnejn 28 ta' Marzu : Jum ta' Talb ghall-Familji ta' Pajjizna

Fil-5.10pm : Ruzarju tal-Familja b'meditazzjonijiet qosra dwar il-familja nisranija.

Fil-5.30pm : Quddiesa bil-kant, Kurunella lill-Beata Vergni Marija Annunzjata, u Barka Ewkaristika.

It-Tlieta 29 ta' Marzu : Jum l-Anzjani u l-Morda

Fil-5.10pm :Ruzarju li jitmexxa mill-anzjani. Nitolbu ghall-anzjani u l-morda kollha li hemm fi djarhom u fl-isptarijiet.

Fil-5.30pm: Quddiesa bil-kant, Kurunella, u Barka Ewkaristika.

L-Erbgha 30 ta' Marzu : Jum ta' Apprezzament lill-Voluntiera

Fil-5.10pm: Ruzarju. Noffru r-Ruzarju ghal dawk kollha li matul is-sena joffru xi ftit mill-hin taghhom ghall-qadi tal-Kappella tal-Lunzjata.

Fil-5.30pm : Quddiesa bil-kant, Kurunella, u Barka Ewkaristika.

Fis-6.45pm: Kuncert ta' Muzika Sagra fil-Kappella tal-Lunzjata organizzat mic-Centru ghall-Edukazzjoni, Xjenza u Kultura f'kollaborazzjoni mal-Ufficcju tal-Kultura fil-Ministeru ghal Ghawdex u li ghalih mistieden kulhadd.

Il-Hamis 31 ta' Marzu : Jum il-Bdiewa ta' Wied il-Lunzjata

Fil-5.10pm : Ruzarju.

Fil-5.30pm : Mons. Karm Borg imexxi quddiesa li fi tmiemha ssir Celebrazzjoni tal-Kelma li tinkludi t-Tberik Ritwali tal-Bdiewa u tal-ucuh tar-raba' f'Wied il-Lunzjata. Isir ukoll talb ghall-bdiewa mejtin li fl-imghoddi kienu jahdmu dawn l-ghelieqi. Mistiedna specjali l-bdiewa tal-Lunzjata u l-qraba tal-bdiewa mejtin. Wara, Kurunella u Barka Ewkaristika. Janima din ic-celebrazzjoni l-Grupp tal-Kitarri tal-Parrocca ta' Kercem li jkun immexxi minn Emma Micallef.

Il-Gimgha l-1 ta' April : Jum it-Tfal tal-Precett

Fid-9.15am : Quddiesa bl-omelija minn Mons. Karm Borg li fiha jsir it-Tberik Ritwali tat-Tfal u l-Prezentazzjoni taghhom lill-Vergni Marija Annunzjata. Nilqghu fostna grupp ta' tfal mill-Iskola Primarja ta' Victoria.

Fil-5.10pm: Ruzarju.

Fil-5.30pm: Quddiesa bl-omelija dwar il-Vergni Marija Annunzjata minn Dun Joe Calleja. Wara, Kurunella u Barka Ewkaristika. .

Is-Sibt 2 ta' April: Jum iz-Zghazagh

Fil-5.10pm: Ruzarju.

Fil-5.30pm: Quddiesa bl-omelija dwar il-Vergni Marija Annunziata minn Dun Joe Calleja. Wara Kurunella u Barka Ewkaristika.

Fis-6.45pm: Dun Trevor Sultana jmexxi Celebrazzjoni tal-Kelma b'riflessjonijiet u talb quddiem Gesu` Ewkaristija bil-partecipazzjoni tal-Grupp taz-Zghazagh li jattendu c-Centru Parrokkjali ta' Sannat.

Il_Hadd 3 ta' April: Lejlet il-Festa. Jum il-Hniena Divina.

Fl-10.30am: Quddiesa bl-omelija li fiha jinghata s-sagrament tal-Maghmudija lit-tarbija Kate Camilleri.

Mill-4.30pm sal-5.30pm : Adorazzjoni bis-suggett : "Il-Hniena tieghu tinfirex f'kull zmien". Nitolbu biex matul din is-Sena tal-Mizerikordja, il-messagg tal-Hniena Divina jasal f'kull rokna ta' gziritna. Tmexxi l-Adorazzjoni Sylvia Sultana.

Fil-5.30pm: Translazzjoni tar-Relikwa tal-Madonna, Quddiesa Koncelebrata bl-omelija li titmexxa mill-Vigarju Generali Mons. Tarcisio Camilleri, Antifona, Kurunella, u Barka Sagramentali.

It-Tnejn 4 ta' April: Jum il-Festa u Jum il-Benefatturi.

Hinijiet tal-Quddies : 6.00am; 8.00; 9.00; 9.30; 10.30; 11.30; 1.00pm; 2.00; 3.00; 4.00; 5.30; 7.00.

Fis-6.00am; Quddiesa bis-sehem tas-Sorijiet Karmelitani immexxija mill-Kappillan taghhom Mons. Karm Borg

Fis-6.30am: Tifhir ta' Sbih il-Jum u talb ghall-Vokazzjonijiet li jitmexxa mis-Sorijiet Karmelitani.

Fid-9.00am: Pellegrinagg mill-Parrocca ta' Ghajnsielem immexxi mill-Arcipriet il-Kan. Dun Frankie Bajada.

Fid-9.30am: Quddiesa bl-omelija minn Mons. Frangisk Debrincat li fi tmiemha ssir il-prezentazzjoni lill-Madonna ta' grupp ta' tfal mill-Iskola Santa Tereza u mill-Iskola PeterPaul Grech ta' Kercem.

Fl-10.30am: Pellegrinagg mill-Parrocca taz-Zebbug immexxi mill-Arcipriet il-Kan. Dun Rueben Micallef.

Fil-11.30am: Pellegrinagg mill-Parrocca tax-Xaghra mmexxi mill-Arcipriet Mons. Carmelo Refalo.

Fl-4.00pm: Pellegrinagg mill-Knisja tar-Raghaj it-Tajjeb (Victoria) immexxi mir-Rettur il-Kan. Dun Eddie Zammit.

Fil-5.00pm: Ghasar Solenni li jitmexxa minn Dun Anton Sciberras MSSP, Rettur tas-Seminarju bis-sehem tas-Seminaristi.

Fil-5.30pm: Quddiesa Pontifikali bl-omelija dwar il-Vergni Marija Annunzjata mill-Eccellenza Tieghu Mons. Mario Grech Isqof ta' Ghawdex, bis-sehem tas-Superjuri tas-Seminarju Magguri. Mons. Isqof joffri l-quddiesa ghall-benefatturi tal-Kappella hajjin u mejtin.

Wara, Antifona, Supplika favur il-Hajja lil Marija Annunzjata, u Barka Ewkaristika. Mistiedna specjali d-Direzzjoni tad-Dar Guzeppa Debono u dawk l-ommijiet li qed jistennew tarbija.

Fis-7.00pm: Quddiesa mill-Kan. Dun Brian Mejlaq, Kappillan ta' Kercem li jbewwes ukoll ir-Relikwa tal-Madonna lid-devoti li jiehdu sehem f'din ic-celebrazzjoni. Il-quddiesa tkun b'sufragju tal-eks Rettur Mons. Guzeppi Azzopardi.

FESTA TA' SAN GUZEPP FIL-KNISJA TAL-LUNZJATA VICTORIA – GHAWDEX

7-10 ta' April 2016

Il-Hamis, il-Gimgha, u s-Sibt 7-9 ta' April : Tridu bi Thejjija ghall-Festa ta' San Guzepp.

Fil-5.10pm: Ruzarju bil-Litanija ta' San Guzepp.

Fil-5.30pm: Quddiesa bl-omelija minn Dun Samuel Grech. Wara, Talba lil San Guzepp, u Barka Sagramentali.

Il-Hadd 10 ta' April : Festa ta' San Guzepp

Fil-5.00pm: Espozizzjoni tas-SS.mu Sagrament. Jinghad Ruzarju Meditat bil-Litanija ta' San Guzepp.

Fil-5.30pm: Quddiesa Kantata bl-omelija mill-Kanonku Dun Noel Saliba, Antifona, Talba lil San Guzepp, u Barka Ewkaristika.

Fil-granet tat-Tridu u tal-Festi tal-Lunzjata u ta' San Guzepp il-muzika tkun taht id-direzzjoni ta' Mro Carmel P. Grech bis-sehem tal-Kor Stella Maris.

  • Permalink: Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary celebrated at Lunzjata
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *