Lunzjata Feast of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

Email item Email item Print item Print item

Lunzjata Feast of the Annunciation of the Blessed Virgin MaryToday is the Feast of Annunciation of the Blessed Virgin Mary in Lunzjata. A programme of events has been taking place in celebration, as well as for the occasion of the 60th anniversary of the Titular Statue,

In 1370 the chapel dedicated to the Annunciation of Our Lady in Lunzjata became part of a royal benefice administered by the Aragonese king from Sicily and later by the Grand Master of the Order of St. John in Malta.

The present chapel in Lunzjata was rebuilt early in the 18th century, although some parts of it had to be reconstructed after the Second World War.

The main altarpiece was painted by Fra Lucas Garnier and it is the only painting by this artist in Gozo. It is also one of the very few existing in Malta. This replaced an earlier painting by Bartolomeo Garagona (1584-1614).

The chapel, partly triglodytic, still retains some features typical of late medieval chapels.

In 1954 Joseph Farrugia donated a statue of the Annunciation of Our Lady to the chapel. This was sculpted by the Gozitan artist Wistin Camilleri Cauchi (1885-1979).

Today people will visit the votive chapel in Lunzjata and their will be a Solemn High Mass at 6.00pm.

The programme for today, which is in Maltese, is shown in full below:

IT-TLIETA 25 TA’MARZU : JUM IL-FESTA U JUM IL-BENEFATTURI

Il-Quddies ikun : Fis-6.15am; fis-7.30; fit-8.30; fid-9.30; fl-10.30; f’12.00; fis-1.00pm; fit-3.00; fl-4.00; fil-5.00; fis-6.00; fis-7.00. Fis-6.15am: Quddiesa mill-Ecc. Tieghu Mons. Isqof Mario Grech. Il-quddiesa tkun b’sufragju ta’ ruh Guzeppi Formosa benefattur ewlieni tal-Istatwa Titulari, u ta’ Dun Mikelang Grech li fi zmien ir-rettorat tieghu saret din l-istatwa artistika u devota.

Fis-7.00am: Tifhir ta’ Sbih il-Jum li jitmexxa mis-Sorijiet Karmelitani ta’ Kercem.

Fit-8.30am: Pellegrinagg mill-Parrocca ta’ Ghajnsielem

Fl-10.30am: Pellegrinagg mill-Parrocca taz-Zebbug.

F’Nofsinhar: Pellegrinagg mill-Parrocca ta’ San Lawrenz.

Fit-3.00pm: Pellegrinagg mill-Parrocca tax-Xaghra.

Fl-4.00pm: Pellegrinagg mill-komunita` tal-Knisja tar-Raghaj it-Tajjeb (Victoria).

Fil-5.30pm: Ghasar solenni li jitmexxa minn Dun Daniel Xerri Rettur tas-Seminarju.

Fis-6.00pm: Quddiesa Koncelebrata Solenni bl-omelija dwar Il-Vergni Marija Annunzjata li titmexxa mir-Rettur tas-Seminarju. L-Ordinandi ghad-Djakonat u ghall-Presbiterat iressqu t-talba taghhom ghall-ordinazzjoni. Fi tmiem din il-quddiesa tkun ipprezentata Borza ta’ Studju lir-Rettur tas-Seminarju b’tifkira tas- 60 Anniversarju tal-Istatwa ta’ Marija Annunzjata. Dun Daniel joffri l-quddiesa ghall-bzonnijiet tal-benefatturi li ghamlu l-offerta taghhom ghall-Borza ta’ Studju.

Fis-6.45pm: Supplika favur il-Hajja lil Marija Annunzjata, Antifona, u Celebrazzjoni Ewkaristika li titmexxa minn Mons. Rettur Karm Borg. Mistiedna specjali d-Direzzjoni tad-Dar Guzeppa Debono u dawk l-ommijiet li qed jistennew tarbija. Tinghata Tifkira lil dawk li jiehdu sehem f’din ic-Celebrazzjoni favur il-Hajja.

Fis-7.00pm: Quddiesa mill-Kan. Dun Brian Mejlak, Kappillan ta’ Kercem.

Fil-funzjonijiet principali tat-Tridu u tal-festi ta’ San Guzepp u ta’ Marija Annunzjata l-muzika tkun taht id-direzzjoni ta’ Mro Carmel P. Grech

OPRI GODDA U XOGHOL TA’ RESTAWR

Pjaneta biex tintuza fil-festi principali tal-Madonna li jahbtu matul is-sena. (tifkira tas-60 SENA tal-Istatwa Titulari). Twaqqif ta’ Borza ta’ Studju fis-Seminarju ta’ Ghawdex (tifkira tas-60 SENA tal-Istatwa Titulari).

Restawr tal-Kwadru tal-Madonna tad-Dawl minn Godwin Cutajar, Dip. Istituto Centrale del Restauro, Ruma. Restawr ta’ Gandlieri mill-ahwa Gregory u Mario Grech.

  • Permalink: Lunzjata Feast of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *