Commemorative plaque for Xaghra’s statue of St. Mary

Email item Email item Print item Print item

Saint Mary in Xaghra
On Friday, the 5th of September, 2008, a special event will take place at Xaghra. At 9.00pm, a commemorative plaque will be blessed and inaugurated at the beginning of Racecourse Street besides the Xaghra Basilica.

This plaque will commemorate the event when the artistic statue of St. Mary venerated in the Gozo Cathedral was triumphally welcomed in the Xaghra Parish Church on the 29th of April, 2006, on the occasion of the 50th anniversary of its donation from the Leone Philarmonic Band of Victoria (the first Gozitan band founded in 1863) to the Gozo Cathedral.

Soon afterwards, a popular, triumphal and singular march will follow with the participation of the same band. The public is invited to attend.

 • Permalink: Commemorative plaque for Xaghra’s statue of St. Mary
 • You may also like...

  5 Responses

  1. C. Teuma says:

   Tajjeb li tfakkar grajjiet li sehhew, imma hemm daqshekk avvenimenti izjed ta’ sustanza li fasslu l-istorja tax-Xaghra, bhal ma huma l-ghoti tal-Bazilika, l-Inkurunazzjoni tal-Bambina kif ukoll avvenimenti ohra storici li jmorru lura fiz-zmien: bini tal-Knisja, il-Francizi fix-Xaghra, migja tal-Istatwa tal-Bambina u elf haga ohra. Kont nippreferi li nfakkar grajjiet bhal dawn milli din tal-ahhar.

  2. J. Attard says:

   Okkazjoni ta’ ferh u festa ghal kulhadd… il-grajja tad-29 t’April 2006 tibqa’ mnizzla b’ittri tad-deheb fl-istorja tax-Xaghra u tizdied mal-kullana ta’ grajjiet glorjuzi li semma ‘C. Teuma’. Nassigura lil C. Teuma li l-grajjiet li semma hu kollha ser jigu mfakkra b’mod partikolari l-Inkurunazzjoni. Il-35 Anniversarju ta’ l-Inkurunazzjoni ser jigi mfakkar ukoll b’festi kbar nhar it-Tlieta, 2 ta’ Settembru, 2008.

  3. C. Teuma says:

   Gentilment nitlob lil J. Attard jindikali fejn twahhlet l-irhama li tfakkar il-35 sena mill-Inkurunazzjoni. Sa fejn naf jien, irham kommemorattiv jitwahhal wara certu zmien bhal per ezempju 10, 20 25 jew hamsin sena. Umilment nistaqsi jekk is-sena d-diehla hux ser titwahhal irhama kommemorattiva tfakkar is-sentejn minn din il-grajja.

   C. Teuma

  4. J. Attard says:

   Nixtieq nghid lil C. Theuma li m’hemmx bzonn ta’ rham u plakek biex infakkru l-35 Anniversarju mill-Inkurunazzjoni. L-aqwa prova ta’ din il-grajja hija l-istatwa artistika ta’ Marija Bambina li ggennen lil kulhadd meta tohrog mill-bieb ewlieni tal-Kolleggjata, Bazilika u Santwarju Liberjan tax-Xaghra Ghawdex. Ejjew ma nintilfux f’hafna cucati imma niffokaw fuq dak li huwa l-izjed importanti: ahna x-Xaghrin iccelebrajna festa mill-kbar nett bhalma naghmlu kull sena. In-numru ta’ vizitaturi kien wiehed impressjonanti li sahansitra, skond cifri tal-Gozo Channel, qabez lin-numru ta’ vizitaturi ghall-festa ta’ l-Assunta. Il-festa taghna hija l-aktar festa popolari f’Ghawdex. Dan hu l-iktar importanti u mhux jekk twahhlitx il-plakka jew le.

  5. Carmel Teuma says:

   Naqbel hafna ma J. Attard li bhal kull sena il-Festa tal-Bambina tizboq kull festa Ghawdxija minghajr l-ebda tghajjir u pika bla sena. Lanqas kif qal hu li twahhal irhama hi cucata: l-argument tieghi kien li f’okkazzjonijiet ohra specjali ghax-Xaghra ghandha ukoll tigi kkomemorata bit-twahhil ta’ irhama, izjed u izjed jekk giet mwahhla irhama li tikkomemora l-grajja msemmija.
   Nghid prosit lil kull min ta’ sehemu ghas-success tal-festa.
   DIN HI L-AHHAR KORRISPONDENZA TIEGHI.
   IS-SLIEM LIL KULHADD

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *